UALS

پرسشنامه خودکارآمدی کودکان لد و ویلر

پرسشنامه مقیاس خودکارآمدی کودکان لد و ویلر – ارشد سرا

پرسشنامه مقیاس خودکارآمدی کودکان لد و ویلر این پرسشنامه دارای ۲۲ سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان خودکارآمدی کودکان (در دو موقعیت بدون تعارض و موقعیت تعارض …

مقیاس خودکار آمدی کودکان لد و ویلر | تحلیل آماری

مقیاس خودکار آمدی کودکان لد و ویلر دارای 22 سوال است و هدف آن ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي … بعد: این پرسشنامه دارای ۲ بعد موقعیت بدون تعارض و موقعیت تعارض آمیز می باشد.

مقیاس خود – کارآمدی کودکان لد و ویلر – آنلاین فرم

مقیاس خود – کارآمدی کودکان لد و ویلر. Efficacy for peer interaction scale Wheeler & Ladd – Childrens Self. این فرم صرفا نمونه ایی جهت معرفی امکانات آنلاین فرم می …

پرسشنامه خودکارآمدی کودکان (وﻳﻠـﺮ، و ﻟـﺪ، 1982) – speed – …

توضیحات:پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی کودکان تالیف وﻳﻠﺮ، و ﻟﺪ (1982)، در قالب word و در 3 صفحه، شامل 22 گویه و 2 موبفه، به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و …

مقیاس خودکارآمدی کودکان (وﻳﻠـﺮ، و ﻟـﺪ، 1982) | 498160 …

دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی کودکان (وﻳﻠـﺮ، و ﻟـﺪ، 1982)، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد …

پرسشنامه خودکارآمدی کودکان – مادسیج

کودکان در سال ۱۹۸۲ توسط ویلر و لد …

مقایسه میزان خودکارآمدی در تعامل با همسال میان کودکان …

ابزار گردآوری دادهها، پرسشنامه مقیاس خودکارآمدی کودکان لد و ویلر بود. دادهها به کمک نرمافزار SPSS 21 و با آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و در سطح معناداری کمتر از 05/0 …

برچسب‌ها:, , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر