UALS

پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی

ویژگی‌های روانسنجی فرم کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی …

B) در یک نمونه غیربالینی از دانش‌آموزان انجام شده است. روش: 325 …

پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی – مادسیج

همبستگی معنادار بین نمره کلی و زیرمقیاس‌های ترس از ارزیابی منفی با زیرمقیاس‌ها و نمره کلی پرسشنامه دشواری‌های بین فردی و مقیاس اضطراب اجتماعی …

فرم کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی (BFNES) – ایران تحقیق

فرم کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی (BFNES) توسط لری در سال 1983 طراحی شده که با نمره گذاری و روایی و پایایی کامل آماده دانلود می باشد.

پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی (BFNES)(واتسون و فرند …

پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی (BFNES)(واتسون و فرند ؛۱۹۶۹) توسط واتسون و فرند ساخته شده است که از12سوال تشکیل شده است که بر اساس طیف.

هنجاریابی، روایی و پایایی نسخه کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی …

نوجوانان به نسخه کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی (لری، 1983)، پرسشنامه دشواری‌های بین‌فردی (QIDA؛ انگلس و همکاران، 2005) و مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان …

هنجاریابی، روایی و پایایی نسخه کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی …

نوجوانان به نسخه کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی (لری، 1983)، پرسشنامه دشواری های بین فردی (QIDA؛ انگلس و همکاران، 2005) و مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان …

هنجاريابي، روايي و پايايي نسخه کوتاه مقياس ترس از ارزيابي …

نوجوانان به نسخه کوتاه مقياس ترس از ارزيابي منفي (لري، 1983)، پرسشنامه دشواري هاي بين فرديQIDA) ؛ انگلس و همكاران، 2005) و مقياس اضطراب اجتماعي …

مقالات مرتبط با مقیاس ترس از ارزیابی منفی – پایگاه مجلات …

فهرست و آنالیز آمار مقالات مرتبط با کلید واژه مقیاس_ترس_از_ارزیابی_منفی.

پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی … – سامانه فروش فایل …

نسخه کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی (BFNES)این مقیاس به منظور سنجش اضطراب اجتماعی در سال ۱۹۶۹ توسط واتسون و فرند طراحی شد. این ابزار ۳۰ …

برچسب‌ها:, , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر