UALS

مقاله از اعتیاد زنان تا نابسامانی خانواده

از اعتیاد زنان تا نابسامانی خانواده – پرتال جامع علوم انسانی

در پایان مقاله نیز راهکارها و اقدامات اجرائی مؤثر جهت پیشگیری از اعتیاد زنان ارائه گردیده است. متن. اعتیاد به مواد مخدر یکی از معضلات اصلی جامعه جهانی است. آمار رو به …

از اعتیاد زنان تا نابسامانی خانواده – پایگاه مجلات تخصصی نور

از 130 تا 151). چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد …

از اعتیاد زنان تا نابسامانی خانواده (مطالعه کیفی زنان معتاد …

33 XML …

پیامدهای اجتماعی فرهنگی زنانه‌ تر شدن اعتیاد )تحلیل مضمونی …

بر این اساس، مقاله حاضر با اتخاذ رویکرد کیفی، عواقب و پیامدهای اعتیاد زنان را با … متن اجتماعی زنانه صورت بگیرد تا فهم و درک عمیقی از این آسیب نوین بدست آید. … مواد و برخاسته از خانواده آسیبدیده، عدم امنیت در زندگی سنتی و رهایی از نابسامانی و …

مقاله بررسی کیفی اعتیاد زنان وپیامدهای آن برای خانواده (مورد …

یکی از مهمترین مسائل اجتماعی جهان معاصر اعتیاد به مواد مخدر است که در سالهای اخیر به … (مقاله ژورنالی); قاسمی روش، ابراهیم، ۱۳۸۴، از اعتیاد زنان تا نابسامانی خانواده، .

ي ﻋﻠﻞ اﻋﺘﯿﺎد ﺯﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد ﺯﻧﺪاﻧﯽ دﺭ ﺯﻧﺪان ﻣﺮﮐﺰي اي دﺭﺑﺎ – مجله علمی …

ﺗﺎ. 6. درﺻﺪ ﺍز. ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ. ﮐﻨﻨﺪﮔﺎ. ن ﺑﻪ ﻣﺮﺍﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﺎدﺍن رﺍ زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ. دﻫﻨﺪ. (. ﮔﺮوﺳﯽ،. 1390. : 56. ). در ﯾﮏ … دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻣﻮﺍد ﻣﺨﺪر و ﺍﻋﺘﯿﺎد ﺍﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮﺍده ﺍز ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺍﻋﺘﯿﺎد زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﻣﻮﺍد. ﻣﺨﺪر ﺑﻮده ﺍﺳﺖ. (. ﻫﻤﺎن. 25: ). ﻟﺒﻮوی. 1 … از اﻋﺘﯿﺎد زﻧﺎن ﺗﺎ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده. ،». ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺘﺎﺏ ﺯﻧﺎن.

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻋﺘﯿﺎد زﻧﺎن – نشریه علمی زن و فرهنگ

ﺷﺪه اﺳﺖ،ﻟﯿﮑﻦ از اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرداﻋﺘﯿﺎد زﻧﺎن ﺗﺎ دو دﻫﻪ ﭘﯿﺶ ﮐﺎﻣﻼ ﻏﻔﻠﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد. از. آﻧﺠﺎ ﮐﻪ زن در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ … وﺟﻮد دارد ﺑﯿﻦ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده و اﻋﺘﯿﺎد زﻧﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ … اﺣﻤﺪي. ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ،. ﻧﻮﺷﯿﻦ. (1377). ﺟﻨﺲ. دوم،. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ﻣﻘﺎﻻت،. ﻣﻘﺎﻟﻪ. زن. و. ﻣﻮاد. ﻣﺨﺪر. در.

اعتیاد زنان؛ زمینه‌ها و پیامدها – خبرگزاری حوزه

بدیهی است، به هرمیزان که آمار زنان معتاد کارتن‌خواب بیشتر شود، به همان نسبت احتمال تولد … «ره توشه راهیان نور» ویژه ماه رمضان ۱۴۳۹، به ارائه مقالات در موضوعات گوناگون پرداخته که … امروزه میانگین معضل زنانه‌شدن اعتیاد، در حال افزایش است؛ به‌طوری‌که نسبت افراد معتاد 15 تا 25 سال، 6 مرد … نابسامانی و گسست خانواده.

دانلود مقاله از اعتیاد زنان تا نابسامانی خانواده – بلاگنویسی …

در این نوشتار، علل و پیامدهای ناگوار اعتیاد زنان (صرف‌نظر از پیامدهای مشترک با اعتیاد مردان) در محورهایی نظیر کارکردها، روابط و نقش‌های خانواده، استحکام و ثبات خانواده …

برچسب‌ها:, , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر