UALS

تولید آنتی بیوتیک ها توسط میکروارگانیسم ها

تولید پیوسین توسط باکتری سودوموناس‌آئروجینوزا و …

تولید پیوسین توسط سویه های جداسازی شده سودوموناس آئروجینوزا، بدون … پدیده سینرژیسم بین پیوسین تولیدی با تعدادی از آنتی بیوتیک ها …

کشف آنتی بیوتیک جدید از باکتری‌های خاک زی | روزنامه اطلاعات

بررسی ‌های جدید حاکی از وجود سطح بالایی از مقاومت آنتی بیوتیکی در سراسر جهان … و در حال حاضرتعداد بسیار محدودی آنتی بوتیک برای مقابله با بحران جهانیِ مقاومت دارویی در دست تهیه است. … خاک لبریز از میلیون ها میکروارگانیسم مختلف است که ترکیبات بالقوه درمانگر زیادی از جمله آنتی بیوتیک تولید می کنند.

Page 1 > / / 1 1395 81 > > > @ 1* < @ 1 1 > …

باکتریها با تولید متابولیت های مختلف تنوع فیزیولوژیک … با توجه به. شیوع میکروارگانیسم های بیماریزای مقاوم به آنتی. بیوتیک اکتشاف آنتی بیوتیک های …

جداسازی باکتری های تولید کننده آنتی بیوتیک از … – Magiran

از این تعداد جدایه پس از غربالگری اولیه برای تولید ترکیبات ضد میکروبی با … آنتی بیوتیک ها ترکیبات شیمیایی هستند که بوسیله ی میکروارگانیسم ها تولید …

شناسایی و بررسی برخی فعالیت های آنتی میکروبی باکتری …

کنترل بیماری های باکتریایی،تنها از طریق سموم و آنتی بیوتیک ها و آن هم بطور … امید است که با بهینه سازی محیط کشت این باکتری و همچنین بهینه سازی تولید …

تولید سریع و ارزان آنتی بیوتیك با استفاده از پیوند …

به گزارش گروه اخبار علمی ایرنا از ساینس، با افزایش مقاومت باكتری ها در برابر آنتی بیوتیك های موجود، شناسایی و تولید آنتی بیوتیك های جدید از …

اکتینوباکترهای دریا – دنیای میکروب ها

ترکیبات فعال زیستی و آنتی بیوتیک های جدید تولید نمایند. 0. (. تحقیقات انجام … دریا انواع مختلفی از متابولیت های ثانویه جدید با فعالیت. زیستی منحصر به …

Study of Anti-fungal Effects of Isolated streptomyces sp … – MLJ

ﻬﺎ. در ﺧﺎﻧﻮاده اﮐﺘﯿﻨﻮﻣﯿﺴﺘﻬﺎ ﻣـﯽ ﺑﺎ. ﺷـﺪ. و ﮐـﺎرﺑﺮد. وﺳﯿﻌﯽ در. ﺻﻨﺎﯾﻊ. ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ. دا. در … ﻗﺎرچ ﮐﺶ ﻫﺎ. ,. ﺣﺸﺮه ﮐﺶ ﻫﺎ. ,. ﻋﻠـﻒ ﮐـﺸﻬﺎ و …) ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺘﻬﺎي ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ ﻣﺤـﺴﻮب ﻣـﯽ ﺷـﻮ.

برچسب‌ها:, , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر