UALS

ارایه استانداردهای آموزشی و پیشنهاد ساختار تشکیلاتی و نظام اجرایی اعتبار گذاری دانشگاه علوم پزشکی

اعتبارگذاری در آموزش عالی و آموزش پزشکی – مجله ایرانی آموزش …

ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ و ﻣﺮاﻋﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ … ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر اداري و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﻮد، … ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ در اﻳﺮان، ﺳﺎﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ … ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ. – … ﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﻫﻴ. ﺄ. ت اﻋﺘﺒﺎر ﮔﺬاري اﻳﺎﻟﺘﻲ ﺑﺮاي اﻋﺘﺒﺎرﮔﺬاري ﻳﺎ. ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻋﺘﺒﺎر. 2. ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه از ﻃﺮف ﻣ … ﻧﻈﺎم اﺟﺮاﻳﻲ و ارزﺷﻬﺎي ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و.

ارایه الگویی برای اعتباربخشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

اي ﺧﻄﻴﺮ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎم ﻧﻈـﺎرت و ارزﻳـﺎﺑﻲ داﻧﺸـﮕﺎه. ﻫـﺎ و … اراﺋـﻪ. اﻟﮕﻮي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه. ﻫـﺎ و ﻣﺆﺳﺴـﺎت. آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻮرداري اﻟﮕﻮي. ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي از ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ … ﻮي اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي از ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان آﻣـﻮزش … ﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﻴﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮ اﺟﺮاي اﺳﺘﺎﻧﺪارد در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ … ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻟﮕﻮ. : ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺷﻮراي ﻣﻠـﻲ اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸـﻲ ﻧﻈـﺎم. آﻣﻮزش ﻋـﺎﻟﻲ ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜ …

پورتال-معاونت آموزشي-مستندات مورد نیاز – دانشگاه علوم …

نظام اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان ها را یکی از مهمترین الگوهای رصد … بررسی قرار گرفته و انطباق آنها با استانداردهای تعریف شده موجود ارزیابی می‌شود. محور : طراحی و اجرای برنامه اعتبار بخشی موسسه ای مراکز آموزشی در مانی ( مرازک ارائه خدمات آموزشی) … های مربوط به ساختار و فرآیند اعتباربخشی مراکز آموزشی و درمانی کشور تصویب …

درآﻣﻮزش اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯽ

ﺎرﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﺮاي اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ، اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از : اﻋﻄﺎي ﻣﺠﻮز ﯾﺎ … ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯽ در ﺣﻮزه آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ، در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﺪﻧﺪ. در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ …

آیین‌نامه تشکیلات و طبقه‌بندی مشاغل دانشگاه‌های علوم پزشکی

گروه آموزشي: عهده دار آموزش و ارائه خدمات پژوهشي در ارتباط با يك رشته مصوب علوم پزشكي … ستاد مركز دانشگاه كه عهده دار وظايف سياست گذاري، هدايت و نظارت هستند به … اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل با امضاي تمامي اعضا داراي اعتبار مي باشد.

اعتبار سنجی: ابزار كنترل كيفيت آموزش

موثری را در جهت دهی مرکز به رعايت استانداردهاي … بررسی ابعاد مختلف اعتبار سنجی و نقش آن در ارتقای … از آن جا كه اجراي. اين دوره ها متضمن سرمايه گذاري هنگفت … مي آيند كه سازمان،از نظام آموزش متصور. است. … استراتژی، اه داف و ساختار سازماني … انتشار گزارش مقدماتی و ارائه پیشنهاد … و اطالع رساني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي.

عملكرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 1380-84 | وزارت …

طرح “اعتبار بخشي و استاندارد سازي برنامه‌هاي آموزشي تخصصي” اين طرح …

ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ 1389 / 12 10/ ﻣﻮﺭﺥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ – …

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻫﻴﺎﺗﻬﺎﻱ. ﺍﻣﻨﺎ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ، ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻫﺪﺍﻑ، … ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ، ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﻫﻤﭽ … ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻫﻤﻜﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻳﺎ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ.

برچسب‌ها:, , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر