UALS

اثربخشی زوج درمانی یکپارچه نگر و هیجان مدار بر کاهش تعارضات زناشویی

اثربخشی آموزش رویکرد یکپارچه فلدمن بر افزایش ذهن‌آگاهی و …

روﯾﮑﺮد ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻓﻠﺪﻣﻦ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ذﻫﻦآﮔﺎﻫﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺎرﺿﺎت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زوﺟﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، … ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ زوج. درﻣﺎﻧﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ. ﻧﮕﺮ و زوج. درﻣﺎﻧﯽ ﻫﯿﺠﺎن. ﻣﺪار ﺑﺮ ﻋﻼﯾﻢ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از.

اثربخشي زوج درماني هيجان مدار بر کاهش آسيب هاي ناشي از … – …

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی اثربخشي زوج درماني هيجان مدار بر کاهش آسيب … يافته ها: زوج درماني هيجان مدار، افسردگي و علايم استرس پس از سانحه را کاهش داده است و … مقايسه اثربخشي زوج درماني يکپارچه نگر و زوج درماني هيجان مدار بر علائم … درماني گروهي هيجان مدار بر بهبود کيفيت روابط زناشويي و افزايش صميميت زوج ها …

مقالات مرتبط با زوج درمانی هیجان مدار – پایگاه مجلات تخصصی نور

اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار (EFT) بر بهبود رضایت زناشویی و کاهش گرایش به روابط … بر آموزه های دینی در افزایش سازگاری اجتماعی و کاهش تعارض های زناشویی زوجین … مقایسه اثربخشی زوج درمانی یکپارچه نگر و هیجان مدار بر صمیمیت زناشویی …

اثربخشی زوج درمانی با رویکرد ایماگوتراپی و یکپارچه ی …

و پیشگیری و درمان تعارضات زناشویی رویكردهای متعددی از قبیل رویكرد روان تحلیلی، شناختی … دهای گوناگونی با هدف کاهش تعارض … ی. اثربخشی زوج درمانی. یكپارچه. نگر و هیجان. مدار بر صمیمیت زناشویی زوجین آسیب دیده از خیانت همسر. «.

مقایسه اثربخشی زوج درمانی یکپارچه نگر و هیجان مدار بر …

مقایسه اثربخشی زوج درمانی یکپارچه نگر و هیجان مدار بر صمیمیت زناشویی … و زوج درمانی هیجان مدار می تواند مشکلات ارتباطی ناشی از ضربه ی خیانت همسر را کاهش دهد.

مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی گلاسر و درمان هیجان مدار بر …

موثر بوده و درمان هیجان مدار در متغیر رضایت زناشویی اثربخش تر از وا … مداخله در حل تعارضات و آسیب های زناشویی، افزایش رضایت از زندگی زناشویی و … درونی در زوجین است، هدف آن است که زوجین نیاز به کنترل همسر را در خود کاهش دهند و بیشتر به کنترل خود … نوی و جنسی، اثربخش تر از رویکرد زوج درمانی یکپارچه نگر بوده اس. ت.

پایان‌نامه: اثربخشی زوج درمانی رفتاری یکپارچه نگر در کاهش …

مقاله نشریه مقایسه اثربخشی زوج درمانی یکپارچه نگر و هیجان مدار بر صمیمیت … مقاله نشریه اثربخشی زوج درمانی رفتاری ارتباطی برنشتاین بر تعارضات زناشویی.

بررسی اثربخشی زوج درمانی یکپارچه نگر و هیجان مدار بر …

بررسی اثربخشی زوج درمانی یکپارچه نگر و هیجان مدار بر کاهش تعارضات زناشویی. 18 ژانویه , 2017 بازدید: 1167 دسته: روان شناسی قیمت: 35000 تومان 29000 تومان.

مقاله بررسی میزان اثر بخشی زوج درمانی یکپارچه نگر بر …

این پژوهش با هدف اثربخشی زوج درمانی یکپارچه نگر بر کاهش آسیب های ناشی از … زوج درمانی یکپارچه نگر، خیانت زناشویی، کاهش افسردگی، علایم استرس پس از …

برچسب‌ها:, , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر